สมัชชาสุขภาพคืออะไร?
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ” ว่าเป็น กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลก เปลี่ยนองค์ ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การ เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วมอ่านต่อ
 
เข้าร่วมกิจกรรม
    Best view on IE8+, Firefox 3.6+, Safari 4+, and Google Chrome
    Syndicate content
    Evden Eve NakliyatEvden Eve Nakliyat